KARIBU EN KALLIMA

De patiënten

De instellingen voor intensieve behandelingen (IIB) voor adolescenten

”Karibu” (B3) instelling voor opname en intensieve behandeling en ”Kalima” (A3) instelling voor zelfstandigheid en intensieve behandeling nemen mannelijke adolescenten op tussen 12 en 18 jaar (bij voorkeur tussen 15 en 18 jaar) op basis van een gerechtelijke beschikking van de jeugdrechtbank.

  • Voor adolescenten waar het Hof van beroep van Brussel, Luik en Bergen verantwoordelijk is, kan de beschikking verwijzen naar een opname omwille van een inbreuk (artikel 36 par 4 van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965).
  • Voor de zone van het Hof van beroep van Brussel kan de beschikking of de administratieve maatregel gaan over een omstandigheid van gevaar of problematische opvoeding (artikelen 8 en 9 van de ordonnantie van 29 maar 2004 van de gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de hulp aan jongeren of de artikelen 38 en 39 van het decreet betreffende de hulp aan jongeren in Wallonië van 4 maart 1991).
  • Hoofdzakelijk voor de zone van het Hof van Beroep van Brussel is een opname op basis van een observatie (wet van 26 juni 1990) eveneens mogelijk, ongeacht het feit of de jongere al of niet geniet van een gerechtelijke beschermingsmaatregel.

Behandelingsplannen van de instellingen

De diensten Karibu en Kallima, die zich op het raakvlak bevinden tussen jeugdzorg, justitie en gezondheid, bieden gespecialiseerde medisch-psychologische en educatieve ondersteuning aan adolescenten met ernstige psychologische en gedragsstoornissen. Wat de specificiteit betreft, is elke dienst erop gericht de gedragsproblemen van de patiënt in het behandelingsproces te integreren zonder het therapeutische proces in gevaar te brengen. In het kader van een multisystemische aanpak wordt met de jongere, zijn familie en sociale netwerk (school, hulpverlening in de open lucht, huisarts, enz.) een therapeutisch project opgestart in overleg met de mandant en de professionals die bij de situatie van de patiënt zijn betrokken (rechtbank, diensten voor rechtsbescherming, instellingen en diensten, enz.) De medische, psychologische, sexo-affectieve en gezinszorg worden gemoduleerd in functie van de doelstellingen van de opname. Naast therapeutische workshops gericht op de verbetering van de levenskwaliteit en de ontwikkeling van het potentieel van de jongere, bieden gedetacheerde leerkrachten van de Robert Dubois-school (type 5), in een geïndividualiseerde context, bijscholingscursussen, voorbereiding en begeleiding voor specifieke tests aan (zoals het CEB of CE1D) en/of wordt gewerkt aan het ontdekken van nieuwe schoolhorizonten… Ten slotte zijn de begrippen zorgnetwerk en re-integratie op school en/of in het beroepsleven de leidraad voor het in overleg ontwerpen van ondersteuningssystemen na vertrek uit het ziekenhuis voor patiënten en hun gezinnen.

De verantwoordelijken

KARIBU
Psychiaters: Dr. Bruno PICCININ en Dr. Catherine CESCUTTI
Hoofdverpleger: Mevrouw Alice DEVIGNE
Coördinator: De heer Etienne JOIRET
Sociaal Assistent: De heer Florent DAVID

KALLIMA
Psychiater: Dr. Bruno PICCININ
Hoofdverpleger: Mevrouw Florence LABOUREUR
Coördinator: De heer Etienne JOIRET
Sociaal assistent: Mevrouw Roxane HEYMANS

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht