Behandeling

In ons centrum vormt het werk in een multidisciplinair team de basis van ons therapeutisch werk. Het team maakt met elke gehospitaliseerde persoon een individueel zorgplan en een voorbereidingsplan voor het vertrek op. De zorgen, die aan de patiënt worden verstrekt, zijn dus afgestemd op de persoon en de benadering is meersporig: alle verpleegeenheden bieden een multidisciplinaire behandeling aan geïnspireerd op de diverse therapeutische stromingen die meestal worden voorgesteld in de mentale gezondheidszorg (psychoanalytische benadering, systemische benadering, cognitieve benadering, gedragsbenadering, psycho-fysieke benadering…). Men doet een beroep op technieken en benaderingen die het meest zijn aangewezen voor de individuele persoon in functie van de psychische problematiek.

De zorg, die wordt aangeboden, houdt dus meerdere luiken in: psychotherapeutisch (individuele gesprekken, gesprekken met de familie, ontspanningssessies, themagroepen, creatieve ateliers, sport en cultuur….), farmacologisch en somatisch.

Het leven in gemeenschap vormt de basis van de verpleging en het multidisciplinaire werk kadert in het perspectief van de begeleiding van de patiënt naar een terugkeer naar het leven in de stad. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het netwerk van de patiënt, in de brede zin van het woord) (familie, omgeving, huisarts, behandelende psychiater, professionele en niet professionele zorg).

Bovendien kunnen de patiënt en zijn familie op ieder moment en met name bij de organisatie van het vertrek uit het ziekenhuis, worden ondersteund bij het opzetten van een netwerk van hulp, ondersteuning en medische opvolging.

Onze behandeling is dus zeer omvattend en volledig omdat elk team minimaal is samengesteld uit:

  • een psychiater, een verantwoordelijke voor de doelstellingen van de verpleegeenheid en en generalist.

Vertrekkend van een medische en multidisciplinaire diagnose coördineert de psychiater van de eenheid het behandelingsproject van elke patiënt in samenwerking met hem. Hij schrijft de medicatie voor en zorgt voor de opvolging. Tijdens de hospitalisatie stelt de psychiater diverse therapeutische behandelingen voor die zijn aangepast aan elke problematiek. De professionals, die in het traject worden betrokken, zullen worden aangesproken in functie van hun specifieke vaardigheden en kunde. Hij zorgt eveneens voor de supervisie van de psycho-medisch-sociale interventies en voor de permanente evaluatie van het therapeutische traject. De generalistische geneesheren en specialisten in andere disciplines zorgen voor de somatische behandeling.

  • zorgverstrekkers, verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen .

Het team bestaat uit verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen (opvoeders, assistenten en psychologen…) en zorgverstrekkers. De verpleegkundigen staan specifiek in voor de klinische beoordelingen en technische handelingen die hen eigen zijn. Het werk van de zorgverstrekkers is eerst en vooral teamwerk in een multidisciplinair team. Het onderscheidt zich van andere interveniërende partijen door het (actief) luisteren naar de patiënten in een individuele nabijheidsbenadering en continuïteit. De zorgverstrekkers zullen in het bijzonder aandacht hebben voor de interacties die in het gemeenschapsleven vaak optreden. De zorgverstrekker is een van de geprivilegieerde gesprekspartners. Hij is dat eventueel ook de referentiepersoon, of de ”respondent” van de patiënt en zijn omgeving en van het multidisciplinaire team.

  • een kinesitherapeut.

Hij treedt op op vraag van een geneesheer (generalist, psychiater of specialist) en is een van de geprivilegieerde gesprekspartners van de patiënt omdat hij via individuele en collectieve behandelingen de klemtoon legt op het relationele lichamelijke en niet-lichamelijke aspect, dat eigen is aan het psychisch en het fysiek lijden. Deze specifieke opdracht vereist een wederzijds vertrouwen tussen de patiënt en de kinesitherapeut, dat tijdens de verschillende sessies steeds verder zal groeien.

  • een ergotherapeut.

De behandeling van de ergotherapeut kan worden samengevat door een concrete uitwerking van een psychosociaal leerproces. De doelstelling worden voor elke patiënt individueel vastgelegd en zijn bedoeld om de functionele vermogens van de patiënt te ontwikkelen en/of te behouden en/of te herstellen in een optiek van waardering, plezier en vooral van autonomie in functie van zijn competenties. De specificiteit van de interventies van de ergotherapie is het gebruik van media waarbij alle taakvaardigheden (zoals aanwezigheid, motivatie, zelfstandigheid, concentratie, probleemoplossing, vermogen om instructies op te volgen, creativiteit, geheugen, …) alsook sociale vaardigheden (zoals relationeel vermogen, emotie, communicatie, samenwerking, perceptie, controle, behoefte, …) worden ontwikkeld en/of onderhouden en/of hersteld. Dit wordt gerealiseerd vertrekkend van specifieke momenten zoals kookactiviteiten, werken in de tuin, dans, theater, het lezen van de krant, muziekactiviteiten….

  • een psycholoog.

Binnen de verpleegeenheden kan de patiënt, of kunnen eventueel de naasten van de patiënt, een beroep doen op een psycholoog. Deze afspraak kunnen in functie van de evolutie van de behandeling worden gepland in de eenheid of daarbuiten in de lokalen van de dienst psychologie. De patiënt praat met de psycholoog in het kader van het opmaken van een balans, individuele psychotherapeutische gesprekken en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan psychotherapeutische groepsgesprekken die door de psychologen worden georganiseerd. Psychologen die zijn gespecialiseerd in de psychotherapeutische opvolging binnen het gezin, doen eveneens consultaties.

  • een sociaal assistent.

De opdracht van een sociaal assistent is in hoofdzaak het bieden van een kwaliteitsvolle sociale begeleiding door de gehospitaliseerde persoon en zijn omgeving te informeren over de mogelijke oplossingen om het hoofd te bieden aan occasionele problemen (van familiale orde, administratief, financieel, onderdak…) door hen te ondersteunen in de nodige acties of door nuttige informatie te verstrekken over rechten en plichten gekoppeld aan het sociale statuut van de patiënt. Hij zal de patiënt ook begeleiding in de voorbereiding van zijn vertrek. Als u een gesprek wenst met de sociaal assistent, neem dan persoonlijk contact op met hem. Op het centrale informatiebord naast de dienst administratie vindt u de contactgegevens van de verantwoordelijke per verpleegeenheid.

Interculturele bemiddelaars, verpleegkundigen en zorgverstrekkers van de medisch-technische diensten, een muziektherapeut en, in sommige eenheden, een criminoloog of seksuoloog, brengen hun specialisatie in in het werk van de gemeenschap. Daarnaast zorgt een team opvoeders voor de omkadering en begeleiding van patiënten tijdens wandelingen in de tuin. Door hun aanwezigheid stellen ze de patiënten gerust, waarschuwen ze over eventuele conflicten maar begeleiden ze ook bezoekers en externen van het centrum door te antwoorden op hun vragen.

Elk team wordt opgevolgd en de klemtoon wordt gelegd op de permanente vorming van het personeel. In de verschillende verpleegeenheden zult u trouwens ook stagiaires ontmoeten uit verschillende disciplines.

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht