Privacybeleid

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatietools schenkt de vzw Centre Hospitalier Jean Titeca een bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respect van de privacy van elke persoon die in contact komt met het centrum.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft het Centre Hospitalier Jean Titeca de bedoeling om uw gegevens met persoonlijk karakter met de nodige voorzorgen en in volledige transparantie te verwerken en te beschermen conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of “AVG”), en de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

Onderhavig document beschrijft waarom en hoe het Centre Hospitalier Jean Titeca uw persoonsgegevens verwerkt of met andere woorden verzamelt, registreert, gebruikt en bewaart bij gebruik van onze website en u informeert over uw rechten als gebruiker van de website. Het beleid geeft in hoofdzaak antwoord op de volgende vragen :

Dit beleid is bedoeld voor fysieke personen die onze website raadplegen.

Ze is van toepassing op alle pagina’s van  onze website en betreft  in het bijzonder:

 1. uw bezoek aan de website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring,
 2. het contactformulier,
 3. het inschrijvingsformulier voor evenementen,
 4. de online vacature-interface.

Dit beleid is niet van toepassing op pagina’s van andere organisaties waarnaar wordt verwezen en die kunnen vallen onder het privacybeleid van deze organisaties. Onze website kan IT-toepassing bevatten die afkomstig zijn van derden. Dit kan onder meer het geval zijn voor knoppen / links met sociale netwerken (met name de knoppen ”Delen” en ”Duimpje” afkomstig van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter…). We nodigen u bijgevolg dringend uit om hun beleid inzake cookies en met name het pricacybeleid te lezen.

Uw gegevens worden op de volgende manier verzameld:

 • wanneer u op onze website surft, kunnen onze IT-systemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type browser dat u gebruikt aan de hand van logfiles* of ”cookies” bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over datum en uur van uw bezoek of welke pagina’s van onze website die u hebt bezocht.
 • wanneer u contact met ons zoekt via invulformulieren om bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te bekomen.

* Een logfile is een journaal dat de historiek van de gebeurtenissen bijhoudt die op onze website zijn opgetreden. Dit laat eveneens toe om de activiteit van een bepaald proces te analyseren.

Voor wat betreft de cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt bewaard wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden bewaard om technische redenen en hebben alleen tot doel om de goede werking en de efficiëntie van de website te verzekeren.

De gegevens worden alleen verzameld en verwerkt om technische redenen om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen en voor een statische analyse van uw navigatietraject: de bezoeken en de geraadpleegde pagina’s worden door Google Analytics opgevolgd met de bedoeling om statistische gegevens te verzamelen van uw toegang tot onze website. Deze navigatiegegevens worden vervolgens anoniem gemaakt zodat ze op geen enkele manier aan een specifieke persoon kunnen worden terugverwezen. 

U kunt de gebruik van cookies op elk moment weigeren via de parameters van uw internetbrowser. Het is echter mogelijk dat sommige van de functionaliteiten van onze website niet meer beschikbaar zijn zodra u de cookies hebt uitgeschakeld.

De volgende links geven u meer informatie over de manier waarop u de cookieparameters van uw browser kunt instellen:

Er wordt geen informatie gedeeld met derden.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org

De informatie en persoonsgegevens die mogelijk worden verzameld tijdens uw verblijf op onze website zijn de volgende:

 • het IP-adres van de pc die u gebruikt om onze website te openen.
 • het type,  de versie en de taal van de gebruikte navigatiesoftware (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera…).
 • datum en uur van de verbinding .
 • het type apparaat gebruikt om te surfen (pc, smartphone, tablet…) .
 • het type besturingssysteem gebruikt door het apparaat (Windows, MacOS, Linux…) .
 • het geheel van de informatie betreffende de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd en de laatste acties die u via de pagina’s hebt ondernomen.
 • uw e-mailadres als u ons dit hebt bezorgd, bijvoorbeeld door berichten te verzenden of vragen te stellen via het contactformulier op de website.
 • alle andere informatie die u vrijwillig en met kennis van zaken hebt gegeven door onze online formulieren te openen.

 • Contactformulier 

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen via het contactformulier, hebt u ons de toelating gegeven om deze informatie te verwerken om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (advies, vragen, enz) en om later opnieuw met u contact op te nemen.

Uw persoonsgegevens, die werden verzameld aan de hand van dit formulier, worden voor geen enkele andere doeleinde gebruikt dan om op uw vraag te antwoorden en worden niet langer op onze servers bewaard dan nodig is om de doelstelling waarvoor ze werden verzameld, te realiseren.

 • Het online inschrijvingsformulier voor onze evenementen

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen via het online inschrijvingsformulier voor onze evenementen (identicifatiegegevens – naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, RIZIV-nummer en eventueel financiële gegevens) hebt u ons de toelating gegeven om deze informatie te verwerken om deze te mogen verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • over te gaan tot de inschrijving van een evenement en (in voorkomend geval) de facturering ervan.
 • met u contact op te nemen naar aanleiding van uw initiatief bij inschrijving.
 • u documenten toe te zenden die betrekking hebben op het evenement.
 • antwoord te geven op eventuele vragen betreffende het evenement.
 • een aanwezigheidslijst op te maken om redenen van interne organisatie en veiligheid (toegang tot het gebouw, catering, parkeerplaatsen…).
 • u op de hoogte te houden van toekomstige evenementen (colloquia, conferenties, opleidingen) op voorwaarde dat u hiervoor het vakje ” Hou mij op de hoogte ” hebt aangevinkt.

Voor wat betreft de facturering kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan instellingen (orde, beroepsvereniging, opleidingsinstituut…) de de kosten van uw inschrijving voor hun rekening nemen. Voor wat betreft de accreditering van artsen, kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten van het RIZIV om credit points toegekend te krijgen.

De persoonsgegevens die aan de hand van dit formulier worden verzameld, worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt, noch aan derden doorgegeven.

De gegevens die u ons bezorgd worden op onze servers de nodige tijd bewaard voor het inschrijvingsproces met een maximale duur van één jaar te rekenen vanaf de datum van het evenement, met uitzondering van de accreditatiegegevens die vijf jaar lang worden bewaard. Indien u echter hebt aangegeven opgenomen te willen worden op onze mailinglijsten betreffende onze evenementen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich hiervoor niet hebt afgemeld.

Foto’s en video-opnames van onze evenementen kunnen mogelijk op onze website en op intranet worden gepubliceerd.

 • Het online rekruteringsplatform 

 Voorwerp van het online rekruteringsplatform

Het online rekruteringsplatform laat u toe om uw profiel en uw cv te registreren en uw vacatures op te volgen.  

Als u dus op de hoogte wenst te blijven van uw kandidatuur voor een vacante betrekking en uw cv online wenst te posten, moet u een profiel aanmaken en ons de toelating geven om de gegevens, die u opneemt in uw profiel, te verwerken.

Toegang tot ons online rekruteringsplatform

Dit platform is toegankelijk via een wachtwoord dat aan u persoonlijk wordt toegekend en dat u toegang zal geven tot de volgende functies :

 • online uw cv opmaken.
 • wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen doen op de informatie betreffende uw persoon en uw loopbaanprofiel.
 • online solliciteren en een motivatiebrief toevoegen.
 • uw kandidaturen opvolgen.
 • in voorkomend geval aanvaarden dat uw gegevens worden opgenomen in onze werfreserve.

Informatie betreffende referenties van derden

Als u de gegevens van een derde vermeldt (kennis in de instelling of persoon die als referentie kan worden gecontacteerd), moet u vooraf hebben nagevraagd dat deze persoon heeft aanvaard dat deze informatie ons werd bezorgd en in voorkomend geval kan worden gebruikt in het kader van een aanwervingsprocedure.

Einddoel en wettelijke basis voor de verwerking

De persoonsgegevens en de informatie betreffende uw schoolloopbaan en uw professionele loopbaan kan door onze instelling worden hoofdzakelijk verwerkt voor de volgende einddoelen :

 • uw professioneel profiel vergelijken met de openstaande vacatures binnen het ziekenhuis.
 • zorgen voor het goede verloop van deze procedure.
 • u op de hoogte te houden van eventuele toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk :

 • voor onze legitieme belangen die worden  nagestreefd in het kader van het rekruteringsproces, met name voor de identificatie van de schoolopleiding en de professionele loopbaan van de kandidaat en om de geschiktheid van een bepaald profiel te bekijken voor een vacante betrekking, om de kandidaat op de hoogte te brengen van het resultaat van onze analyse, om op efficiënte wijze te antwoorden op de behoeften van de interne administratie, om ons toe te laten nuttig te antwoorden op toekomstige sollicitaties en ons in de mogelijkheid te stellen te voldoen aan onze engagementen ten overstaan van de rekruteringsbureaus .
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichting inzake organisatie en expertise .
 • om onze werfreserve te voeden  voor vacante betrekkingen .
 • voor de onderhandeling en (in voorkomend geval) de afsluiting van een arbeidsovereenkomst .

Doorgeven van gegevens aan derden

In het kader van een rekruteringsproces kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven en geraadpleegd door leden van de rekruteringsteams en door de departements-, dienst- of eenheidsverantwoordelijken waarvoor het profiel in aanmerking kan komen. Ze kunnen eveneens worden doorgegeven aan onze partners (vzw Casmmu, vzw Nausicaa en vzw Le Bivouac).

Sommige gegevens kunnen in bepaalde gevallen eveneens worden doorgegeven aan onze IT-afdeling of een onderaannemer voor het digitale beheer (bijvoorbeeld om een IT-incident op te lossen die het proces mogelijk blokkeert).

Bewaarperiode van de gegevens

Door ervoor te kiezen om uw informatie te registreren op het online rekruteringsplatform geeft u het Centre Hospitalier Jean Titeca de toelating om uw persoonsgegevens en de informatie betreffende uw beroepsprofiel en uw loopbaanhistoriek te bewaren voor de periode die noodzakelijk is om deze gegevens te verwerken.

Indien uw kandidatuur op het einde van het rekruteringsproces niet wordt weerhouden en u hebt aanvaardt om te worden opgenomen in onze werfreserve worden alle persoonsgegevens en andere informatie die in het kader van het proces zijn verworden één jaar lang bewaard.

Tenzij in uitzonderlijke gevallen (mailinglijst ”Houd me op de hoogte” en gegevens betreffende de accreditering) worden de gegevens die u ons hebt bezorgd niet langer op onze servers bewaard dan nodig is om de doelstelling waarvoor ze werden verzameld, te realiseren. De maximale bewaartermijn is één jaar.

We nemen alle technische en organisatorische voorzorgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik en om ervoor te zorgen dat de ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging en vernietiging en elke andere niet toegelaten gebruik van de persoonsgegeven wordt voorkomen. Enkele voorbeelden:

 • elke persoon die toegang heeft tot uw persoonsgegevens in naam van het Centre Hospitalier Jean Titeca is gebonden aan het beroepsgeheim en de verplichting tot vertrouwelijkheid .
 • elke persoon die toegang heeft tot uw persoonsgegevens in naam van het Centre Hospitalier Jean Titeca beschikt over eigen toegangscodes .
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om uw persoonsgegevens in geval van een technisch of een fysiek probleem te kunnen herstellen .
 • Al onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van het respect voor de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
 • Er werd een procedure ingesteld voor gegevenslekken.

Wij delen uw persoonsgegevens in geen geval aan een derde of aan niet-gemachtigde medewerkers. De naam van onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens is bijgevolg beperkt tot het strikte minimum. Deze gegevens worden ofwel intern ofwel door onze onderaannemers verwerkt die met zorg werden gekozen en die handelen op onze instructie en volgens een vertrouwelijkheidscharter. Deze persoonsgegevens worden met derden gedeeld als de wet ons hiertoe verplicht of indien dit door de wet is toegelaten.

Alle persoonsgegevens die te maken hebben met het surfen op onze website of het gebruik van formulieren voor aangeboden diensten via de website worden bewaard in de database gehost op het Centre Hospitalier Jean Titeca.

Overeenkomstig de wetgeving van toepassing beschikt elke gebruiker, die op de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca persoonsgegevens heeft aangeleverd, binnen de wettelijke en reglementaire voorwaarden over de volgende rechten: toegangsrecht, rectificatierecht, recht om te worden verwijderd (” recht om te worden vergeten ”), recht om de verwerking ervan te beperken, recht om te worden overgedragen en recht op beroep.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een schriftelijke aanvraag indienen ter attentie van

het Centre Hospitalier Jean Titeca vzw
Afgevaardigde gegevensbescherming
Luzernestraat 11, 1030 Brussel.
Per e-mail: dpo@chjt.be

Voeg bij uw aanvraag een kopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart of paspoort.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is het Centre Hospitalier Jean Titeca vzw met maatschappelijke zetel Luzernestraat 11, 1030 Brussel.

Voor elke vraag of bekommernis betreffende de verwerking van uw gegeven of ons privacybeleid kunt u terecht bij onze Data Privacy Officer :

per post: het Centre Hospitalier Jean Titeca vzw
Afgevaardigde gegevensbescherming
Luzernestraat 11, 1030 Brussel.
Per e-mail: dpo@chjt.be

Indien van mening bent dat de gegevens betreffende de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens door het Centre Hospitalier Jean Titeca vzw niet worden nageleefd, kunt u zich meteen richten tot de afgevaardigde gegevensbescherming van het CHJT (dpo@chjt.be) of tot de Autoriteit gegevensbescherming :

Autoriteit gegevensbescherming
Persstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kunt eveneens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

Voor meer informatie betreffende klachten en beroepsmogelijkheden verwijzen we u naar de website van de Autoriteit gegevensbescherming: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requ%C3%AAteune-plainte

Onderhavig beleid wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt dienovereenkomstig uitgevoerd. In het geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, Franstalige rol, bevoegd.

Onderhavig beleid kan op elk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Dit document maakt deel uit van de wettelijke bepalingen van de website en kan op elk moment worden aangepast om ons te onderwerpen aan de evoluties in de wetgeving of de technologische evolutie. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website www.chjt.be Deze versie is van 6 januari 2020.

Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van de diensten erkent u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en geeft u aan hiermee akkoord te gaan.

 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht