Privacybeleid

Onderhavig document bepaalt het privacybeleid dan het Centre Hospitalier wil volgen voor wat betreft het verzamelen, gebruiken, overbrengen en bewaren van uw persoonsgegevens. Dit engagement past in het kader van de toepassing van de Algemene Verordening van de Europese Unie betreffende de gegevensbescherming (AVG) van toepassing sinds 25 mei 2018?

Definities

Persoonsgegevens

De term ”gegevens met een persoonlijk karakter” dekt alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd met name door verwijzing naar een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen eigen zijn fysieke identiteit, fysiologie of psychische, economische, culturele of sociale kenmerken. Bijvoorbeeld: de naam en voornaam van een persoon, zijn adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, ras, etniciteit, gender… Het adres en het professionele telefoonnummer van een persoon wordt eveneens beschouwd als zijnde persoonsgegevens. Tot slot kan ook het TCP/IP-adres in bepaalde gevallen worden beschouwd als een gegeven met een persoonlijk karakter.

Verwerking van de gegevens

”Verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures en toegepast op Persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verzamelde informatie en gegevens en wijze van verzameling

De informatie en persoonsgegevens die mogelijk worden verzameld tijdens uw verblijf op de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca zijn de volgende:

 • het internetdomein dat u gebruikt om onze website te openen.
 • het IP-adres van de pc die u gebruikt om onze website te openen.
 • het geheel van de informatie betreffende de pagina’s die u op onze portal hebt geraadpleegd en de laatste acties die u via de pagina’s hebt ondernomen.
 • uw e-mailadres als u ons dit hebt bezorgd, bijvoorbeeld door berichten te verzenden of vragen te stellen op de website en door met ons te communiceren via e-mail.
 • elke andere informatie die u ons vrijwillig hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een kandidatuurstelling voor een vacante betrekking.

Deze informatie en gegevens met een persoonlijk karakter kunnen op twee verschillende manieren worden verzameld of verwerkt:

 • via invulformulieren om bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te bekomen.
 • via ”cookies”.

Vertrouwelijkheid en het gebruik van cookies

Conform artikel 129 1ste lid van de wet betreffende elektronische communicaties van 13 juni 2005 informeert het Centre Hospitalier Jean Titeca u over het gebruik van cookies door de servers van zijn websites.

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt bewaard wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden bewaard om technische redenen en hebben alleen tot doel om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen.

Cookies worden eveneens gebruikt voor de statistische analyse van uw surfgedrag. Deze navigatiegegevens worden vervolgens anoniem gemaakt. Bezoeken en geraadpleegde pagina’s worden getraceerd door Google Analytics.

Onze website kan IT-toepassingen bevatten die afkomstig zijn van derden. Dit kan onder meer het geval zijn voor knoppen / links met sociale netwerken (met name de knoppen ”Delen” en ”Duimpje” afkomstig van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter…) We nodigen u bijgevolg dringend uit om hun beleid inzake cookies en met name het pricacybeleid te lezen.

U kunt de gebruik van cookies op elk moment weigeren via de parameters van uw internetbrowser. In dat geval zullen sommige functies van de website Centre Hospitalier Jean Titeca niet beschikbaar zijn als de cookies werden uitgeschakeld.

U kunt de cookies als volgt uitschakelen:

 • Internet Explorer
 • 1. Kies het menu ”Tools” en vervolgens ”Internetopties”
 • 2. Klik op het tabblad ”Privacy”
 • 3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor
 • Voor Firefox
 • 1. Kies het menu ”Tools” en vervolgens ”Opties”
 • 2. Klik op het tabblad ”Privacy”
 • 3. Selecteer het gewenste niveau uit de vervolgkeuzelijst ”Bewaarregels”
 • Google Chrome
 • 1. Klik op het pictogram om het parametermenu te openen
 • 2. Klik op de “Opties”
 • 3. Selecteer in de zone ”Geschiedenis” ”Persoonlijke parameters gebruiken voor de geschiedenis”
 • 4. Kies het gewenste niveau
 • Safari
 • 1. Klik in het menu ”Safari”
 • 2. Klik op “Voorkeuren”
 • 3. Selecteer het gewenste niveau in het tabblad ”Beveiliging”

Verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter en einddoelen

De gegevens betreffende uw persoon worden verzameld met de bedoeling om u een volledige en functionele website te presenteren. Ze worden alleen verzameld en verwerkt met de bedoeling om de goede en efficiënte werking van de website te waarborgen.

De gegevens die over u worden verzameld kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Online formulier kandidatuurstelling

Wanneer u spontaan solliciteert of zich kandidaat stelt voor een vacante betrekking kunnen we een hele reeks informatie verzamelen zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, schoolloopbaan en professionele carrière (cv).

De gegevens die u ons ter beschikking stelt, worden uitsluitend verwerkt en geraadpleegd door de personeelsdienst om uw professioneel profiel te vergelijken met de vacante betrekkingen binnen het ziekenhuis. Deze gegevens maken geen deel uit en zullen geen deel uitmaken van een verwerking voor een ander einddoel.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Centre Hospitalier Jean Titeca neemt alle administratieve, technische en organisatorische voorzorgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik en om ervoor te zorgen dat de ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging en vernietiging en elke andere niet toegelaten gebruik van de persoonsgegeven wordt voorkomen.

Het Centre Hospitalier Jean Titeca deelt uw persoonsgegevens in geen geval aan een derde of aan niet-gemachtigde medewerkers. De naam van onze medewerkers van het Centre Hospitalier Jean Titeca die toegang hebben tot uw persoonsgegevens is bijgevolg beperkt tot het strikte minimum.

De verzamelde informatie en gegevens worden niet doorgegeven of bezorgd aan een andere organisatie.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens die te maken hebben met kandidaturen doorgegeven aan het Centre Hospitalier Jean Titeca worden bewaard in de database gehost op het Centre Hospitalier Jean Titeca.

Recht op toegang tot en correctie van de gegevens

De persoongegevens worden bewaard voor de duurtijd die nodig is voor de einddoelen beschreven in onderhavig privacybeleid, tenzij een langere bewaartijd is vereist of toegelaten door de wet.

Conform de wetgeving van toepassing mag u nagaan of uw gegevens en de andere inlichtingen betreffende uw persoon juist, volledig en correct zijn bijgewerkt. U beschikt dus over een toegangsrecht tot de gegevens met een persoonlijk karakter die uw persoon betreffen en over een correctierecht indien wordt vastgesteld dat de gegevens onjuist zijn. Het enige wat u moet doen is contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van uw gegevens.

Contacten en bijkomende informatie

Voor elke vraag of bekommernis betreffende de verwerking van uw gegevens of ons privacybeleid kunt u telefonisch bij ons terecht op het nummer 02/735.01.60 of per post :

Centre Hospitalier Jean Titeca

Christophe Happe

Luzernestraat 11

1030 Brussel

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht